HYPNOS

Hypnos är som begrepp något vagt och vad olika personer, hypnosterapeuter och författare menar med ordet hypnos är därför mycket varierande. Det visar sig också i de många och varierande teorierna om hypnos och uppfattningarna om hur hypnosterapi fungerar.

Ordet hypnos kan dels syfta på ett speciellt tillstånd (hypnotiska tillstånd, Förändrat MedvetandeTillstånd/FMT eller så kallat trance-tillstånd) - och kan dessutom syfta på den mångfald av psykoterapeutiska och hypnotiska tekniker och metoder som kan användas för att utveckla ett hypnotiskt tillstånd och för att bearbeta känslomässiga och kroppsliga upplevelser och processer i ett hypnostillstånd.


Hypnotisk förmåga

Förmågan att låta sig gå in i hypnos och utveckla ett hypnotisk tillstånd varierar mellan olika människor. Vissa personer har lättare att låta sig försättas i ett hypnostillstånd genom visualiseringstekniker medan andra föredrar olika former av suggessioner, avslappnande tekniker eller andningsfokuserade metoder - eller någon annan metod eller kombination av hypnosmetoder. Det är också olika hur ¨djupt¨ olika personer vill låta sig gå in i ett hypnostillstånd och hur mycket känsla av kontroll man behöver behålla för att känna sig bekväm. Olika personer kan alltså föredra olika hypnostekniker och olika ¨djup¨vilket naturligtvis skapar en stor variation i de tillstånd olika hypnotiserade personer upplever. Hyposupplevelsen är alltså mycket subjektiv och inget som är likadant för alla människor.


Hypnotiska upplevelser

Upplevelser i ett hypnostillstånd är inte heller unika. Hypnotiska upplevelser kan ligga nära vanlig djup avslappning, meditativa tillstånd, så kallade fria associationer eller tillstånd av mindfulness, liksom livliga dagdrömmar eller nattdrömmar. Meditation och mindfulnessövningar såväl som bön hos troende kan utveckla tillstånd som kan påminna om och ligga nära hypnos. Ett hypnostillstånd åtföljs ofta av avslappning, en känsla av frihet från ansträngning, upplevelser av förändringar i sinnesupplevelse och tidsupplevelse, känslan av att rörelser och inre upplevelser utvecklas spontant och liksom av sig själva. Ett ökat intresse för känslor, minnen och inre bilder är också vanligt förekommande. Upplevelsen av så kallad amnesi, glömska, förekommer liksom också upplevelser av förstärkt minne. Man ska dock komma ihåg att hypnostillstånd är starkt individuella och inte identiska mellan olika personer.


Hypnosmetoder

Ett tillstånd av hypnos kan utvecklas på många och varierande sätt. Det kan ske med hjälp av en utbildad hypnosterapeut eller s k hypnotisör, av personen själv genom någon form av självhypnos eller med hjälp av hypnos-CD, hypnos-appar eller hypnoskassetter o d. För bearbetning av psykiska och känslomässiga svårigheter bör man kontakta legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller motsvarande - med en omfattande utbildning i hypnos. 

För att utveckla ett tillstånd av hypnos krävs ett samarbete mellan klient och hypnosterapeut. Hypnos är inget som hypnotisören ¨gör¨ med klienten. Hypnos är ett samspel och ett samarbete mellan klient och hypnosterapeut; en klient kan när som helst ¨väcka¨ sig och avbryta hypnostillståndet. Hypnotisören har i den meningen ingen ¨makt¨ över klienten; klienten kan inte tvingas till något och hela proceduren kräver samtycke och acceptans från klientens sida.

Ett tillstånd av hypnos kan utvecklas med hjälp av en lång rad olika procedurer och tekniker. Det finns en lång rad av olika indelningar av dessa procedurer både för hypnos med hjälp av hypnotisör, självhypnos och hypnos-CD o d. Ett sätt är den indelning som har gjorts på denna sajt:
Andra sätt att dela in hypnos och metoder som i varierande grad liknar hypnos är via psykoterapisystem eller de olika terapiriktningarnas ¨namn¨:

 • Suggessionsterapi
 • Hypnoanalys
 • Ericksonian therapy 
 • Ego-state-therapy
 • Symboldrama
 • NLP eller Neuro-Linguistic Programming
 • EMDR eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 • Holotropisk Andning, frigörande andning m fl
 • Mindfulness
 • Schematerapi enligt Young
 • Dialektisk Beteendeterapi
 • Visualiseringstekniker vid KBT (Kognitiv BeteendeTerapi)
 • Psykosyntes
 • Transpersonell Psykoterapi


Listan ovan ska på inget sätt ses som en fullständig förteckning över alla former av hypnos och hypnosliknande psykoterapiformer.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20