KOMPETENS

Det är relativt lätt att lära sig grundläggande kompetens i hypnos och tekniker som kan hjälpa en person att gå in i ett hypnotiskt tillstånd, men att använda hypnos för bearbetning av känslomässiga och psykiska svårigheter är betydligt mer komplicerat. För att arbeta med psykisk ohälsa behövs grundliga kunskaper i såväl psykoterapi allmänt som om exempelvis känslomässiga besvär och diagnostik, liksom relevant kompetens i hypnos. Hypnos omfattar en stor mängd tekniker och metoder som kan användas vid bearbetning av psykisk ohälsa och hypnosterapeuten bör ha kompetens i många sådana metoder och tekniker.


Legitimerad psykolog

Hypnosterapeuten bör ha en grundutbildning i något människovårdande yrke som t ex legitimerad psykolog, socionom, legitimerad sjuksköterska. Exempelvis en Psykolog går igenom en 5-årig grundutbildning vid universitet/högskola. Slutförd psykologutbildning leder vidare till psykologexamen. Efter psykologexamen arbetar en psykolog i 1-årigt praktiskt psykologarbete - s k PTP. Praktiken genomförs med handledning av en erfaren psykolog. När psykologpraktiken är slutförd kan psykologen ansöka till Socialstyrelsen om legitimation; psykologen blir därmed s k legitimerad psykolog. Titeln psykolog är skyddad; Enbart personer som gått igenom hela psykologutbildningen och fått sin legitimation har rätten att titulera sig legitimerad psykolog.

Utbildningen till psykolog omfattar många kunskapsområden och innehåller, förutom delkurser i olika slags psykologisk behandling, även delkurser i statistik, forskning, vetenskapsteori,  pedagogik, testkunskap, utredningsmetodik, utvecklingspsykologi, perception, socialpsykologi, neuropsykologi, organistationsutveckling m m. Psykologutbildningen berör, förutom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri, även områden som arbetslivets psykologi, geriatrik m m, liksom kunskap som är viktig för arbete i socialtjänst, kriminalvård, skola, förskola, mödrahälsovård,  missbruksvård, forskning och utredningsverksamhet m m.

Legitimerad psykolog genomgår ofta vidareutbildningar som t ex specialistutbildning i psykologi och/eller utbildning till legitimerad psykoterapeut.


Legitimerad psykoterapeut

Legitimerad psykoterapeut har gått en 3-årig påbyggnadsutbildning till psykoterapeut. Detta sker efter slutförd grundutbildning i ett människovårdande yrke. När grundutbildningen slutförts (t ex till leg psykolog) och psykologen arbetat 2 år med psykoterapi i stor omfattning (under handledning av utbildad handledare i psykoterapi) kan hen söka påbyggnadsutbildning i psykoterapi (s k ¨Steg-II¨). 

Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi (¨steg-II¨) omfattar en 3-årig utbildning där personen parallellt med studierna arbetar med psykoterapi. Efter godkänd utbildning kan Socialstyrelsen ge legitimation och personen blir då legitimerad psykoterapeut; också det en skyddad titel. Titeln legitimerad psykoterapeut får endast användas i kombination med grundutbildning - exempelvis leg psykolog/leg psykoterapeut.

Utbildning till legitimerad psykoterapeut ger en omfattande kunskap om olika psykologiska, känslomässiga och existentiella problemområden, om diagnos och personlighet, liksom en god kunskap om olika psykoterapeutiska metoder för att hjälpa en klient att bearbeta sina psykiska ohälsa. Leg psykoterapeut har en särskild kompetens i att arbeta självständigt med psykoterapi och göra psykoterapeutiska bedömningar inför psykoterapi.


Hypnosutbildning

Den seriösa utbildningen av hypnosterapeuter i Sverige drivs av Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH, och dessa utbildningar ger en bred och djup kompetens i hypnos. SFKH har tidigare gett påbyggnadsutbildning i psykoterapi med särskild inriktning mot hypnos (steg-II), samt 2-åriga och 3-åriga grundläggande utbildningar i psykoterapi (s k steg-I) samt många workshops och kortare hypnoskurser. Utbildningarna vid Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har som antagningskrav att personen arbetar inom ett männsikovårdande yrke. 

Mer begränsade eller specialicerade utbildningar inom hypnos eller hypnosliknande metoder ges främst av respektive ¨metodförening¨ som t ex symboldrama, EMDR och NLP. Seriösa utbildningar i mindfulness drivs främst med förankring inom KBT, men har även förekommit utifrån andra psykoterapeutiska traditioner som t ex kroppspsykoterapi.


Titeln hypnosterapeut o d saknar skydd

Titeln hypnosterapeut, liksom samtalsterapeut o d, saknar det skydd som legitimerad psykolog och legitmerad psykoterapeut har; vem som helst utan utbildning kan kalla sig hypnosterapeut eller samtalsterapeut eller andra varianter med order ¨terapeut¨.

Det finns många s k diplomutbildningar i hypnos; dessa kan vara av mycket varierande kvalité och omfattning. Dessa s k diplomutbildningar kan ibland bestå enbart i enstaka workshops, men trots detta fungera som grund för att bedriva psykoterapi och psykologisk behandling då de ger en titel som kan verka förtroendeingivande. Dessa utbildningar saknar som regel förkunskapskrav och vänder sig till den intresserade allmänheten och deras utbildare tycks anse att alla ska ha rätt att använda hypnos.  Detta slags utbildningar beskrivs ofta som diplomerad samtalsterapeut, hypnosterapeut o d. Här kan du läsa mer om de begränsningar som finns i rätten att arbeta med hypnos.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20